Verkoopsvoorwaarden

LeverageD Bv 0888368578

 

Algemene Voorwaarden Leveraged

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor de open en inhouse opleidingen georganiseerd Leveraged Bvba Reepstraat 26 9660 Everbeek – met de commerciële naam ExtraTijd of Bonustemp of Keukenrevolutie.
 2. De persoon of organisatie die voor de opleiding inschrijft, schriftelijk, via e-mail of via de online registratie op de website van Leveraged (Extratijd – Keukenrevolutie Bonustemps )wordt verder aangeduid als ‘deelnemer’.
 3. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat informatie en documenten die via het web, e-mail of per fax tussen elkaar worden uitgewisseld, dezelfde authenticiteitswaarde hebben als een originele documenten.

Artikel 2: Wanneer is inschrijving definitief

 1. Zodra u van ons een bevestiging van inschrijving krijgt, is uw reservatie definitief.
 2. Dit gebeurt uiterlijk één week na uw inschrijving voor open trainingen.
 3. Voor inhouse trainingen gebeurt dit door ondertekening van de bestelbon die door ons naar de deelnemer wordt gestuurd.

Artikel 3: Annulatie van een inschrijving voor een opleiding

 1. Indien u meer dan twee weken voor de opleiding door onvoorziene omstandigheden de training niet kan bijwonen, vragen we u zo snel mogelijk met ons (via mail of schriftelijk) contact op te nemen. We zoeken dan samen naar de beste oplossing voor u en kunnen:
 • Uw inschrijving annuleren
 • Uw inschrijving verplaatsen naar een andere datum
 • U laten vervangen door een collega (gratis)
 1. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.
  Dit kan door een brief te richten aan:
  Leveraged Bvba  Reepstraat 26 9660 en/of door een e-mail te versturen met als titel ‘annulatie’ naar johan@extratijd.be.
 2. Bij een annulatie op minder dan 14 dagen voor de start van de opleiding blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 3. Bij een annulatie op minder dan 30 dagen voor de start van de opleiding blijft de helft van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 4. Het is ten allen tijde mogelijk dat wijzelf een opleiding dienen te annuleren wegens overmacht of onvoorziene omstandigheden. We nemen in dat geval persoonlijk / telefonisch contact met u op.

Artikel 4: Facturatie

 1. U krijgt automatisch van ons een factuur toegestuurd die betaald dient te worden voor aanvang van de training of conform de vervaldata op de factuur.

Artikel 5: Betaling

 1. Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te Everbeek, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld zijn de facturen contant betaalbaar.
 2. Vanaf de vervaldag brengt de niet-betaling van het bedrag van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op.
 3. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.
 4. Elke betwisting van een factuur moet aan de boekhouding van Leveraged schriftelijk (per brief aangetekend met ontvangstbewijs of mail met ontvangstbevestiging) bekendgemaakt worden binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst.
 5. Alle vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de factuur te worden betaald uiterlijk veertien(14) kalenderdagen na de datum van verzending ervan. Een factuur voor een open training (met data en locaties op de website) dient in elk geval betaald te zijn vóór de start van de training.
 7. De facturen moeten op de maatschappelijke zetel van Leveraged worden betaald.
  Leveraged bankgegevens: IBAN : BE54068247046697
 8. De toegang tot de training kan geweigerd worden, wanneer aan voormelde voorwaarde niet is voldaan.
 9. Indien de geadresseerde niet akkoord gaat met de factuur, dient hij deze binnen de vijftien (15) kalenderdagen schriftelijk per aangetekend schrijven te protesteren.
 10. Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd en dit aan de wettelijke intrestvoet.
 11. Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum aan 125 EUR, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten.

Artikel 7: Overmacht

 1. Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk is. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding.
 2. Gevallen van overmacht zijn (deze opsomming is niet exhaustief): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën. Ziekte van de deelnemer is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten verbonden aan om het even welk document of product die door Leveraged en/of door een bij Leveraged aangesloten auteur of trainer zijn ontwikkeld blijven de exclusieve eigendom van Leveraged en/of de respectievelijke oorspronkelijke auteur(s) of trainer(s).
 2. De deelnemer krijgt het volledige gebruiksrecht van alle documenten en producten die tijdens de opleiding zijn overhandigd maar kan deze behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Leveraged nooit op welke manier ook laten gebruiken door derden, noch reproduceren, kopiëren of in enige andere vorm verspreiden.
 3. De deelnemer aanvaardt dat alle audiovisuele opnames, die tijdens de opleiding gebeuren, het exclusieve eigendom zijn van Leveraged, en dat Leveraged dit materiaal naar eigen goedvinden kan bewerken en publiceren. De deelnemer doet daarbij afstand van alle intellectuele rechten, inclusief portretrecht.

Artikel 9: Subsidies

 1. Wanneer de deelnemer beroep doet op subsidiemaatregelen en de subsidiegelden in ontvangst neemt of gebruikt voor de (gedeeltelijke) betaling van een opleiding, neemt de deelnemer de exclusieve verantwoordelijkheid op zich m.b.t. de juistheid van de informatie die hij/zij verstrekt aan de subsidiegever. In geval dat er onregelmatigheden in hoofde van de deelnemer ontstaan en Leveraged daardoor het inschrijvingsgeld niet (volledig) ontvangt of de subsidie dient terug te betalen aan de subsidiegever, dan heeft Leveraged het recht om het gesubsidieerde bedrag onmiddellijk in haar geheel van de deelnemer terug te vorderen, verhoogd met 25% schadevergoeding.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde instanties

 1. Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen Leveraged en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.
 2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Leveraged en de klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van Leveraged.

Artikel 11: Privacy

 1. De gebruiksgegevens worden bijgehouden op het adres Leveraged en kunnen aangewend worden voor marketing- en prospectie activiteiten van Leveraged Bvba. Er is recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens door de klant, zoals voorzien bij wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (zoals gewijzigd). Leveraged neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant medegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is.
 2. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Leveraged kan worden verhaald.

Waarom klanten tevreden zijn over ons werk

“Kleine stappen met een groot resultaat”

“Ik vond de training vandaag boeiend en ga zeker met de voorgestelde lijsten aan de slag. Het is een hele geruststelling dat de veranderingen in agendabeheer geleidelijk kunnen ingevoerd worden. Kleine stappen voor een groot resultaat. Wat ik daarnaast zeer prettig vond aan de opleiding: Johans nuchtere en rustige manier van lesgeven”

 

Trui Moerkerke
Communication Manager Flanders DC

“Interessant  en bruikbaar”

“De opleiding is interessant en bruikbaar. Johan is een expert in dit domein en houdt de aandacht hoog. ”

 

Gwenaelle Ballesteros
HR Coordinator ENTSO-E

“De rust in mijn werk is verbazingwekkend”

“Een tijdje geleden volgde ik de workshop AMaster Tour Todo list bij jullie. De implementatie gaat goed. Het is wel werken om die oude gewoontes aan te passen. Stillaan begin ik de vooruitgang te merken. De rust die ik ondervind  is verbazingswekkende.”

Tom Lambrechts
Project Expert Atlas Copco Airpower NV

“Een super-workshop”

“Supertraining! Het heeft me heel erg geholpen in mijn professionele en privé-leven.

 

Tim Maerevoet, Consultant SRS Scania

Mis niks

Onze Blogpost and Artikels

Overzicht Time Management boeken

Overzicht Time Management boeken

In 2001 startte mijn zoektocht naar inzichten om productiever te worden.Time management is een label dat vaak gebruikt wordt bij dit soort boeken.   Time Management bestaat niet. Ik geloof dat je tijd niet kan managen. Hoe goed je ook je best doet, er blijven 1440...

Snurkie, onze slaaprobot

Snurkie, onze slaaprobot

Wat doe je wanneer je mama een slechte slaper is en haar dokter haar steeds pillen voorschrijft? Ja? Wat doe je dan? Somnox: de slaaprobot Wanneer je Julian Jagtenberg bent, creëer je een slaaprobot : de Somnox.  Ademhaling en slaap hebben een duidelijk verband.  Door...